Çdo student duhet t'i kërkojë pedagogut të lëndes gjërat që vijojnë: