Kriteret e pranimit ne UV per vitin 2010-2011 Per pranimet e reja ne Universitetin “Ismail Qemali” te Vlores do te aplikohen kriteret dhe procedurat e meposhtme:
  1. Kandidatet duhet te kene mesataren e pergjithshme te pakten 6 (gjashte);
  2. Kandidatet qe aplikojne per pranim ne deget e Fakultetit te Shkencave Teknike duhet te kene mesataren e Matematikes te pakten 7 (shtate);
  3. Kandidatet i nenshtrohen nje provimi matematike qe vleresohet me pike. Nese studenti merr me pak se 50 pike ne 100 te mundshme, ai duhet te frekuentoje dhe te kaloje kursin e Pre-Kalkulus para se te filloje studimet me lendet e programit. Kursi i Pre-Kalkulus eshte nje kurs matematike qe zgjat 1 (nje) semester dhe programi i tij percaktohet nga Departamenti i Matematikes me miratimin e Zv/Rektorit Akademik te Universitetit. Ky eshte nje kurs me kredite, por nuk llogaritet per diplomimin e studentit.