UV TECHNOLOGY CENTER                                                                              

Legjislacioni ne fuqi

  1. Ligji 9632 dt.30.10.2006 Per sistemin e taksave Vendore
  2. Ligji 9745 date 28.05.2007 Per disa ndryshime ne ligjin 9632
  3. Ligji 9747, date 31.05.2007 Per shoqerite e beshkepunimit Reciprok te ndryshuar
  4. Ligji 9975, date 28.07.2008 Per taksat Kombetare
  5. Ligji- 9735, date 17.05.2007 Ligji per Tatimin Mbi te ardhurat
  6. Ligji nr 8088, date 21.03.1996 Per shoqerite e beshkepunimit reciprok
  7. Ligji per Procedurat Tatimore Nr 9920 date19-05-2008
  8. Ligji per Qendren Kombetare te Rregjistrimit
  9. Ligji per shoqerite tregtare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Lidhje

Njoftime

Duke filluar nga data 15 Shtator UV Technology Center do te ofroje kurse ne lendet:


1.E Drejta Tregtare

2.E Drejta Bankare

3.E Drejta e Falimentit

 

Te gjithe te interesuarit te kontaktojne: [email protected]

 

Ju faleminderit!

 

more